Identyfikacja wizualna wystawy "Po co studiować sztukę w czasach globalnego kryzysu?", która miała odbyć się w marcu 2020 roku w galerii ZONA Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Z powodu panującej pandemii wernisaż został przeniesiony na czas nieokreślony. Jak wszystko w ostatnim czasie.

Exhibition ID "What is the Point of Studying Art in Times of Global Crisis?" which was to take place in March at the Zona Sztuki Współczesnej gallery in Szczecin. Due to the prevailing pandemic, the exhibition was canceled. Like everything at the present time.
Plakaty i ulotki nie zostały wydrukowane, reklamy niewyemitowane. Butelki wódki też nie mają takich etykiet. Prawdę mówiąc nigdy nie były planowe. A szkoda, byłoby fajnie. 

Posters and leaflets were not printed, advertisements were not shown. And vodka also does not have such a label (this one was never planned to be honest). A pity, that could be nice.

Nie wiemy, kiedy odbędzie się wystawa.

We don't know when the exhibition will be presented.

Back to Top